Algemene Voorwaarden

SECAT Edelsteenkundig Bureau

Algemeen:

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen SECAT Edelsteenkundig Bureau, hierna te noemen SECAT en een consument waarop SECAT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2    Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

1.3    SECAT is een Edelsteenkundig en Mineralogisch Bureau. Als zodanig houdt SECAT zich o.a. bezig met onderzoek, determinatie, certificering en verkoop van edelstenen, siermaterialen en sieraden.

1.4    Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1    De overeenkomst tussen SECAT en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie, afbeeldingen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van SECAT Edelsteenkundig Bureau, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van SECAT aan de consument om een aanbod te doen.

2.2    Elke van de verkoper uitgaande aanbieding is vrijblijvend.

2.3    Door het plaatsen van uw bestelling of het aanbieden van een opdracht verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SECAT   

Vaststelling van de prijs:

3.1    De tussen SECAT Edelsteenkundig Bureau en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2    Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals bijvoorbeeld verzendkosten.

3.3    Van de tussen SECAT en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn  overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn. indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid,        grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het  sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en SECAT nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4    Indien tussen SECAT  en een consument een overeenkomst is gesloten tot het onderzoeken, determineren en/of certificeren van een bepaalde edelsteen / edelstenen / sieraad/ sieraden of andere dienst of levering van een goed, en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs niet langer wenst dat SECAT overgaat tot de  dienstverlening of levering, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door SECAT gemaakte kosten aan SECAT te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1    Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2    Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of  een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De (aan-)betaling geschiedt contant, (door middel van elektronische betaling,) dan wel door middel van girale betaling op een nader door SECAT aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van SECAT over te gaan tot verrekening.

4.3    Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. SECAT heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan SECAT , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke    rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan SECAT de  buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4    Indien de overeenkomst tussen SECAT en de consument betrekking heeft op onderzoek, determinering en/of certificering van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft SECAT  een retentierecht met betrekking tot deze zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5    SECAT  is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. SECAT dient in dit verband  tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn  dan de waarde van de zaak, is SECAT, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectueel eigendomsrechten:

5.1    De door SECAT geleverde diensten en de daaruit voorkomende onderzoeksresultaten, foto's en/of certificaten en alle overige geleverde  en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van SECAT, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn        gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SECAT, niet toegestaan.

5.2    In catalogi, foto's, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Leveringsverplichtingen:

6.1    Levering door SECAT vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld. De zaak geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor  de consument beschikbaar is en gereed is en de consument hiervan in kennis is gesteld.

6.2    Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3    Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument SECAT in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. Enkel overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat SECAT van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is nadere ingebrekestelling vereist.

6.4    Indien SECAT niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenenis, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5    SECAT is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de        overeenkomst voldoet.

6.6    Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal SECAT gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. SECAT dient in dit verband       tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is SECAT, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1    Het werken met bepaalde gevoelige zaken zoals edelstenen en sieraden   draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt cq. zijn marktwaarde geheel of gedeeltelijk verliest. 

In dit geval wordt nadrukkelijk gewezen op de kristallijne en of amorfe aard van edelstenen. Hierdoor kunnen intrinsieke spanningen en/of klievingsvlakken aanwezig zijn die zonder enige aanleiding tot breuk van de edelsteen kunnen lijden.

Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van SECAT kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant SECAT niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2    Bij het in bewaring geven van een zaak zal SECAT de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van SECAT  komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3    Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper of dienstverlener is te wijten.

7.4    Het eigendom van een door SECAT te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan SECAT zijn voldaan.

7.5    SECAT zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan SECAT alle medewerking verlenen   teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

7.6    SECAT is gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van zes maanden nadat het product als geleverd geldt, de zaak te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de consument verschuldigde.

Klachten, reclamering, gebreken en garantie:

8.1    De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 2 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan SECAT mede te delen.

8.2    Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan SECAT te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de     in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan SECAT te worden meegedeeld.

8.3    Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens SECAT met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4    SECAT garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 en 8.2.

8.5    Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SECAT tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde vangarantie.

Bestellingen en communicatie op afstand, herroepingsrecht:

9.1    Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en  SECAT, is SECAT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van SECAT.

9.2    Na de bestelling van de consument, zal SECAT een bevestiging van de bestelling via email naar de consument toesturen.

9.3    De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief verzendkosten.

9.4    Zodra de consument het totaal bedrag van de geplaatste bestelling naar het door SECAT  genoemde rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de consument worden verstuurd. Mocht het bedrag niet   binnen 7 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument te vervallen.

9.5    Indien is aangetoond dat de bestelling niet aan de overeenkomst voldoet, heeft SECAT de keuze de bestelling te vervangen door nieuw dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, met uitzondering van maatwerk of artikelen die om hygiënische reden niet kunnen worden geretourneerd.

9.6    Indien de consument de zaak om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht de zaak binnen 7 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak   door of namens de consument. Dit geldt enkel voor goederen, niet voor dienstverlening zoals edelsteencertificaten en determinering.

9.7    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SECAT retourneren.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de zaak en verpakking volledig onbeschadigd is.

9.8    Het artikel mag door de consument alleen aangetekend en verzekerd retour worden gestuurd. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

9.9    SECAT zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, het betaalde factuurbedrag terugstorten op rekening van de consument.

Aansprakelijkheid:

10.1  Indien SECAT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2  SECAT is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de consument ter beschikking gestelde  producten,grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.3  SECAT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4  SECAT is slechts aansprakelijk voor directe schade.

10.5  Onder directe schade wordt verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van  de schade en
  • de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SECAT  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SECAT  toegerekend kunnen worden.

Overmacht:

11.1  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,welke niet aan SECAT kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen, brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen in het bedrijf van SECAT of diens leveranciers, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te   voorzien.

Forumkeuze en rechtskeuze:

12.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van SECAT zich bevindt.

12.2  Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.